Tutoriale - AscendEX Albania - AscendEX Shqipëria

Rregullat e Tregtimit të Marzhit AscendEX
Tutoriale

Rregullat e Tregtimit të Marzhit AscendEX

AscendEX Margin Trading është një instrument financiar derivativ që përdoret për tregtimin e parave të gatshme. Ndërsa përdorin modalitetin e Tregtisë së Marzhit, përdoruesit e AscendEX mund të përdorin aktivin e tyre të tregtueshëm për të arritur një kthim potencial më të lartë në investimin e tyre. Sidoqoftë, përdoruesit duhet gjithashtu të kuptojnë dhe të mbajnë rrezikun e humbjeve të mundshme të Tregtisë së Marzhit. Tregtimi i marzhit në AscendEX kërkon kolateral për të mbështetur mekanizmin e tij të levës, duke i lejuar përdoruesit të marrin hua dhe të paguajnë në çdo moment gjatë tregtimit të marzhit. Përdoruesit nuk kanë nevojë të kërkojnë manualisht të marrin hua ose të kthehen. Kur përdoruesit transferojnë aktivet e tyre BTC, ETH, USDT, XRP, etj. në "Llogarinë e tyre Margin", të gjitha gjendjet e llogarisë mund të përdoren si kolateral.