Quy tắc giao dịch ký quỹ AscendEX
Hướng dẫn

Quy tắc giao dịch ký quỹ AscendEX

Giao dịch ký quỹ AscendEX là một công cụ phái sinh tài chính được sử dụng để giao dịch tiền mặt. Trong khi sử dụng chế độ Giao dịch ký quỹ, người dùng AscendEX có thể tận dụng tài sản có thể giao dịch của họ để đạt được lợi tức đầu tư tiềm năng cao hơn. Tuy nhiên, người dùng cũng phải hiểu và chịu rủi ro thua lỗ tiềm ẩn của Giao dịch ký quỹ. Giao dịch ký quỹ trên AscendEX yêu cầu tài sản thế chấp để hỗ trợ cơ chế đòn bẩy, cho phép người dùng vay và trả tại bất kỳ thời điểm nào trong khi giao dịch ký quỹ. Người dùng không cần phải yêu cầu mượn hoặc trả thủ công. Khi người dùng chuyển tài sản BTC, ETH, USDT, XRP, v.v. của họ sang “Tài khoản ký quỹ”, tất cả số dư tài khoản có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp.